ข้อมูลการขอใช้สถานที่หรือพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลลำพญา