ภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ด้านคลังสมองภูมิปัญญา
– ด้านส่งเสริมอาชีพศิลปะวัฒนธรรม
– ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
– ด้านลานวัฒธรรม
– ด้านพิพิธภัณฑ์
– ด้านสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน