พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และโคงสร้างพื้นฐาน

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น