วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลลำพญา

“ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่”