พระราชบัญญัติ

ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2554

ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2549

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 2561

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 2548

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 2561

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 2547

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร

ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับภาษาอังกฤษ)