รายงานการเงิน

รายงานการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสาร1

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561

เอกสาร1

เอกสาร2

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (งานประปา)

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5