เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563

รายละเอียดงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

เอกสาร6

เอกสาร7

เอกสาร8

เอกสาร9

เอกสาร10

เอกสาร11

เอกสาร12

เอกสาร13

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 (ต่อ)

เอกสาร1

เอกสาร2

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 (ต่อ)

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

เอกสาร6

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

เอกสาร6