ด้านสังคม

ด้านสังคม
             ชุมชน
             เทศบาลตำบลลำพญา ได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชน จำนวน 6 ชุมชน แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชน จำนวน 6 คน ดังนี้
             1. นายพูนศักดิ์ สู่ศิริรัตน์ ประธานกรรมการชุมชนตลาดลำพญา
             2. นายโยธิน ศรีชูเปี่ยม ประธานกรรมการชุมชนคลองขวาง
             3. นางพรประภา เมฆจินดา ประธานกรรมการชุมชนรวมใจพัฒนา
             4. นางวิรัช เจริญรัตนศิริกุล ประธานกรรมการชุมชนยุวะพุทธพัฒนาลำพญา
             5. นายสมบัติ รุ่งรังษี ประธานกรรมการชุมชนคลองเหมือง
             6. นางดุษณี ประทุมพวง ประธานกรรมการชุมชนแหลมไร่พัฒนา
             ศาสนา
             ในเขตเทศบาลมีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจำนวน ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล วัดจำนวน 1 แห่ง คือ วัดลำพญา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลลำพญา และมีผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
             วัฒนธรรม
             ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
               – ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม   กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้า
               – ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรม ทำบุญตักบาตรตอนเช้ารดน้ำ ดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตอนบ่าย
               – ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
               – ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมประกวดกระทงแต่ละประเภท จัดประกวดนางนพมาศ     การแสดงมหรสพสมโภชตลอดคืน
             การศึกษา
             เทศบาลตำบลลำพญา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง  จัดการศึกษา 3 ขวบ มีเด็กนักเรียน 35 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์)          สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา มีจำนวนเด็กนักเรียนดังนี้
                1. ชั้นอนุบาล 1 รวม  15    คน
                2. ชั้นอนุบาล 2 รวม  19    คน
                3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวม   7    คน
                4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวม  23    คน
                5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม  12    คน
                6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวม  22    คน
                7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม  16    คน
                8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม  18    คน
                          รวมทั้งสิ้น 132 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558)
             กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
             – ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 4    แห่ง
             – สวนหย่อม สนามเด็กเล่น จำนวน 1    แห่ง
             – สถานที่ออกกำลังกายชมรมแอโรบิค จำนวน 1    แห่ง
             สาธารณสุข
             1. สถานีอนามัยในเขตเทศบาล จำนวน 1    แห่ง
             2. สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1    แห่ง
             บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
               – อสม. จำนวน 45    คน
               – พยาบาล จำนวน 1    คน
               – ทันตแพทย์ จำนวน    คน
               – เภสัชกร จำนวน    คน
               – พนักงานอนามัย จำนวน    คน
               – เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จำนวน    คน
               – เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน    คน
               – เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2    คน
               – แพทย์ จำนวน    คน
               – นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1    คน
               – เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จำนวน  –    คน
               – เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1    คน