ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
             โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
             ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทำงานรับจ้างตาม โรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 42,000 – 84,000 บาทต่อปี นอกจากนั้นจะเป็นการค้าขายทั่วไป
             การเกษตรกรรม
             จากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำท่าจีนมีดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่โดยทั่วไป จึงเป็นการเอื้ออำนวยให้ประชาชน ในเขตเทศบาลยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ในอำเภอ บางเลน  พืชสำคัญได้แก่ ข้าว  อ้อย มะพร้าว มะม่วง กล้วย เป็นต้น
             การพาณิชยกรรมและบริการ
             ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา มีสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  ดังนี้
             1. สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน  5    แห่ง
             2. ตลาดสด จำนวน   1    แห่ง
             3. ตลาดน้ำ จำนวน  1    แห่ง
             4. ร้านค้าทั่วไป จำนวน  65    แห่ง
             การอุตสาหกรรม
             ในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กิจการอุตสาหกรรมที่ปรากฏในปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลลำพญาเป็นเพียงกิจการเล็กๆ เช่น ร้านซ่อมเครื่องยนต์ โรงผลิตธูปหอม เป็นต้น
             สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลลำพญา
             ► วัดลำพญา
             วัดลำพญา เป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ถือกำเนิดในราวปี  พ.ศ.2400  คู่ชุมชนลำพญา มาช้านานนับ 100 ปี มีการบูรณะและพัฒนาให้สวยงามสงบร่มเย็น ท่ามกลางหมู่แมกไม้ใหญ่น้อยนานาพันธ์ริมแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต ซึ่งเป็นสถานที่สักการบูชาและเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาแรงพอกปูนและปิดทองทับไว้ มีงานนมัสการในวันแรม 14  ค่ำ เดือน 4 ถึงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 รวม  3 วันเป็นประจำทุกปี
              ► ตลาดน้ำวัดลำพญา
              เมื่อเข้าสู่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดลำพญา  ท่านจะได้พบกับเรือสินค้าที่ชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรหลากชนิด มาจำหน่ายด้วยราคาย่อมเยา ทั้งสดและสะอาด พร้อมด้วยแพอาหารคาว-หวาน ที่ทอดตัวยาวเรียงรายในแม่น้ำถึง 11 แพ เป็นระยะทางประมาณ 200  เมตร สามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายตามความต้องการ หรือจะนั่งพักผ่อนชมบรรยากาศริมน้ำให้อาหารปลาตามธรรมชาติจำนวนมากบริเวณหน้าวัด ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสะอาดและบริสุทธิ์ของธรรมชาติโดยแท้จริง
              ► พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา 
              พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา ตั้งอยู่บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ของคนไทยในอดีตที่ใช้ในการเกษตร เช่น เกวียน เครื่องมือจับปลา คันไถนา เรือจำลองที่ใช้ในการคมนาคมในสมัยโบราณ ได้แก่ เรือสัมปั้น เรือเอี้ยมจุ๊น เรือบด ฯลฯ
              ► สะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน
              เทศบาลตำบลลำพญา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2545 เป็นจำนวนเงิน 5,380,000 บาท ในรูปแบบสะพานแขวนขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 184 เมตร ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่  9 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งแรกของจังหวัดนครปฐม เมื่อเดินขึ้นสู่สะพาน ท่านจะได้พบทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำ ท่าจีน และสามารถชมทิวทัศน์ของตลาดน้ำวัดลำพญา  และตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีนในมุมมองที่แปลกตา
              ► ตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีน
              ตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีนเป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นห้องแถวไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากันความยาวจากหัวตลาดถึงท้ายตลาดประมาณ  325 เมตร ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลลำพญา   อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมไทย – จีน ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี และเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนที่เรียบง่าย  แต่เดิมตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางการติดต่อค้าขายสินค้าของคนในชุมชนและการค้าขายทางเรือที่ใหญ่แห่งหนึ่ง
              การปศุสัตว์
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญรองจากการกสิกรรม คือ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ หมู โค กบ ปลา และเลี้ยงกุ้ง