สภาพทั่วไป

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 3,7 และหมู่ที่ 2,4,5,6,8 และ 9 บางส่วน  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล  จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้ง “สุขาภิบาลลำพญา” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 79 ตอนที่ 69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2505 และได้รับการยกฐานะโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลลำพญาเป็นเทศบาลขนาดกลาง

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

    เทศบาลตำบลลำพญา เป็นเทศบาลหนึ่งในจำนวน 4 เทศบาลในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 2,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลลำพญา และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 8 และ 9 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีระยะห่าง จากอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 62 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบางเลนมาทางใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร

อาณาเขต

เทศบาลตำบลลำพญา มีอาณาเขตติดต่อกับ

 • ทิศเหนือติดกับตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ทิศใต้ติดกับตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ทิศตะวันออกติดกับตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ทิศตะวันตกติดกับตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลักษณะภูมิประเทศ

             เทศบาลตำบลลำพญา เป็นพื้นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2 เมตร ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และมีคลองหลายสายที่แยกจากแม่น้ำท่าจีน ได้แก่ คลองนราภิรมย์ คลองสถาพรพัฒนา คลองเหมือง คลองทองหลาง ซึ่งใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม

 

ประชากร

ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
– จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ………589.………หลังคาเรือน
– มีประชากรทั้งหมด………….1,958………..คน แบ่งเป็น

► ชาย   947  คน

 • เด็ก(ทารก- 6ปี) 71  คน
 • เด็กโต(7-12ปี) 57  คน
 • วัยรุ่น(13-17ปี) 54  คน
 • ผู้ใหญ่(18-60ปี)  626 คน
 • คนชรา ( 60ปี ขึ้นไป)  145  คน

► หญิง  1,038  คน

 • เด็ก(ทารก- 6ปี)  70  คน
 • เด็กโต(7-12ปี)   52  คน
 • วัยรุ่น(13-17ปี)   50  คน
 • ผู้ใหญ่(18-60ปี)  657  คน
 • คนชรา ( 60ปี ขึ้นไป)  218  คน

– จำนวนประชากรแฝง…….1..………..คน
– จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพในเขตพื้นที่………22..………….คน
– ความหนาแน่นของประชากร…………500………….คน/ตร.กม.
– อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี   2555-2556   ร้อยละ……..0.90…..……
– อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี   2556-2557   ร้อยละ…….-0.05…………
– จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพเกษตรกรรม………-………..คน
– จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม…-……..คน