การดำเนินงานตามโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 3

0
56

https://drive.google.com/file/d/1PxqEhD9g8QEEKmBAgrAhLIRuujUqvZjH/view?usp=sharing