อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัยCkk Fire & rescue Training center

0
280