รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
115

คกก.แปรญัตติ (13 สค 63)