ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

0
128

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 ข้อบังคับการประชุมสภาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554