ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

0
107

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 16 หมู่ที่ 9