ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559

0
82

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
ประจำปี พ.ศ. 2559
ภายในเวลาที่กำหนด (ตามเอกสารแนบ)
ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันเวลาราชการ

การยื่นแบบรายการการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2559 :  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559