ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ยกเลิกการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 (ตามแบบที่กรมโยาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนด) จำนวน 1 โครง

0
121

ยกเลิกโครงการปรับรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที 3 และหมู่ที่ 9 (ตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนด) จำนวน 1 โครงการ