หนังสือรับ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2564)

0
13

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)