ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง