ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการ และ ผู้สัมผัสอาหาร ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 16 ธ.ค.63 (มิฉะนั้นท่านอาจมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท)

0
42

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการ และ ผู้สัมผัสอาหาร ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 16 ธ.ค.63 (มิฉะนั้นท่านอาจมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท)

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและ ผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ในพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จึงประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญา ที่ยังไม่ผ่าน การอบรมสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ของกรมอนามัย หรือผ่านทางเว็บไซต์https://mooc.anamai.moph.go.th เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ยังไม่ผ่านการอบรม ก่อนวันที่ 16 ธ.ค.63 (มิฉะนั้นท่านอาจมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) *หมายเหตุ (1) ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร (เจ้าของร้าน ผู้จัดการร้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ร้านอาหาร) (2) ผู้สัมผัสอาหาร (คนเตรียม ปรุง เสิร์ฟ จำหน่าย และล้างภาชนะอุปกรณ์) (3) ร้านอาหารทั่วประเทศ ไม่รวมในตลาดสด ตลาดนัด การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ รถเร่ หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำพญา

กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561