โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564

0
89

เทศบาลตำบลลำพญา ขอเชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Wast) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Wast School) ปี 2564 เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทางโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 (สามารถสแกนใบสมัครได้ที่ QR Code ที่ปรากฎในเอกสารนี้)