ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 หมู่ 9 (ตามแบบแปลนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนด) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng)

0
10

ประกาศเทศบาลตำบลลำพญา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมกำหนด) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์