หนังสือรับ

0
6

แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธ์ศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

fourteen + 8 =