ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

0
54

https://www.studentloan.or.th/th/news/1560240493